Skip to main content


ที่มาของโครงการ


Forest : Fundamental of Research in Thailand

เว็บไซต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Network - RUN) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีที่มาและประเด็นสำคัญของโครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ

การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ


เครือข่ายคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

คณะที่ปรึกษา

คณะผู้วิจัย

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดวาระการปฏิรูปประเทศขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และนานาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาประเทศที่ได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลก และขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายในปี 2579

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในระบบวิจัยได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ให้มีการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด ในการกำหนดนโยบายสำคัญๆ ของประเทศ นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคสังคมและชุมชน ตลอดจนใช้ในการกาหนดกรอบทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของชาติในอนาคต โดยให้ขับเคลื่อนและบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เพื่อคัดกรองผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เพื่อนาไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ข้างต้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ วช. บริหารจัดการอยู่ในปัจจุบันไปสู่การใช้ประโยชน์ ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้กำหนดแผนการดาเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เพื่อคัดกรองผลงานวิจัย วิเคราะห์และจัดกลุ่มหรือระดับของผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้ได้สรุปภาพรวมสถานภาพของผลงานวิจัยของประเทศ ได้ข้อเสนอเชิงกลไกในการพัฒนานวัตกรรมและบริหารจัดการองค์ความรู้งานวิจัย ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นงานวิจัยที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของชาติต่อไ>

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดระบบของกลุ่มเรื่องผลงานวิจัยจากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ Thai National Research Repository (TNRR) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันและจาก National Research Management System (NRMS)
 • เพื่อวางระบบหรือเพื่อให้ได้ระบบในการคัดกรองผลงานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงมายัง TNRR ในการแสดงให้เห็นถึงกลุ่มหรือระดับของผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
 • เพื่อให้มีการนำระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลคัดกรองและ สังเคราะห์ข้อมูล
 • เพื่อให้มีการแบ่งกลุ่มเรื่องของการวิจัยตามการใช้ประโยชน์และสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และแยกแยะเพื่อแสดงการใช้ประโยชน์ได้เป็นกลุ่มและรายประเด็น
 • เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลลัพธ์จากการคัดกรองในประเด็นสำคัญตามรายประเด็นเรื่องที่ วช. กำหนด ตามความต้องการของระดับนโยบาย และสามารถนาเสนอความเห็นในการผลักดันงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
 • เพื่อนำเสนอรายงานการประมวลสังเคราะห์ตามข้อ 2 ในลักษณะของข้อเสนอเชิงเนื้อหาและเชิงนโยบายตามจากการสังเคราะห์ในรูปแบบที่ วช. กำหนด

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการวิเคราะห์ และคัดกรองผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศการวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ วช.บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 172 หน่วยงาน โดยใช้ข้อมูล 10 ปี ย้อนหลัง (ปี 2551- ปี 2560) และดำเนินการคัดกรองตามแนวทางหลักเกณฑ์ ในการคัดกรองความพร้อมของผลงานวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลงาน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์แล้ว

เป็นงานวิจัย/นวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และถูกนำไปใช้แล้ว โดยภาคการผลิตหรือภาคบริการ มีกระบวนการวิจัย ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทันสมัยตาม มาตรฐานสากล ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐาน เพื่อบริการสินค้า มีเอกชนรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และ/หรือผลิตจาหน่ายในเชิงพาณิชย์หรือมีการนำไปใช้ในการบริการสังคม ซึ่งมีคุณลักษณะและข้อบ่งชี้ ดังนี้

 1. เป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์
 2. เป็นงานวิจัยย้อนหลัง 1-10 ปี
 3. เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่และทันสมัย
 4. มีสิทธิบัตรหรือเครื่องหมาย
 5. มีมาตรฐานสินค้าตรงตามความต้องการของผู้ใช้และขายเป็นสินค้า หรือใช้ประโยชน์ในการบริการสังคมแล้ว
 6. มีหลักฐานว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยภาคการผลิตหรือภาคบริการ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานวิจัยที่พร้อมใช้ประโยชน์

เป็นงานวิจัย/นวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือใช้บริการสังคมได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปใช้ มีกระบวนการวิจัยใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐาน เพื่อบริการสินค้านั้น ๆ ซึ่งมีคุณลักษณะและข้อบ่งชี้ ดังนี้

 1. เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
 2. เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่หรือองค์ความรู้ที่มีความชัดเจนและสมบูรณ์เพียงพอพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
 3. มีสิทธิบัตรหรือเครื่องหมาย บริการ (หรืออยู่ระหว่างการยื่นขอ)
 4. มีมาตรฐานสินค้าและบริการ (หรืออยู่ระหว่างการยื่นขอ)
 5. เป็นที่ต้องการหรือแผนพัฒนาของผู้ประกอบการ/ภาคการผลิตและบริการและภาคสังคม / ชุมชน รวมทั้งพื้นที่/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 6. สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์
 7. เป็นงานวิจัยย้อนหลัง 1-10 ปี

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานวิจัยต้นแบบ

ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ ได้เทคโนโลยีต้นแบบ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานทางวิชาการในระดับหลังปฏิบัติการ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในเชิงวิชาการ เป็นข้อมูลพื้นฐานใน การกำหนดเชิงนโยบาย ซึ่งมีคุณลักษณะและข้อบ่งชี้ ดังนี้

 1. เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
 2. ได้เทคโนโลยีต้นแบบหรือต้นแบบในการดาเนินการผลิตหรือบริการที่พิสูจน์/ทดลองแล้วว่าได้ผล
 3. ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการหรือนาเสนอในที่ประชุมระดับปกติหรือนานาชาติ
 4. ยังไม่ได้รับมาตรฐานสินค้าและบริการ
 5. เป็นงานวิจัยย้อนหลัง 1-10 ปี

กลุ่มที่ 4 กลุ่มงานวิจัยองค์ความรู้ทางวิชาการ

เป็นงานวิจัย/นวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ พื้นงานวิจัยขั้นฐาน หรืองานประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการ งานวิจัยที่ไม่ได้มุ่งการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังมีประโยชน์ในเชิงวิชาการ ซึ่งมีคุณลักษณะและข้อบ่งชี้ ดังนี้

 1. เป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์
 2. องค์ความรู้พื้นฐานเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ
 3. เป็นเทคโนโลยีที่เก่าและล้าสมัย แต่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ
 4. เป็นงานวิจัยที่มุ่งตอบคำถามความรู้พื้นฐาน
 5. เป็นงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่ไม่ได้มุ่ง หรือไม่มีความชัดเจนในการนำไปใช้ประโยชน์ในโลกปัจจุบัน

กลุ่มที่ 5 กลุ่มงานวิจัยไม่ร่วมสมัย

เป็นงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการวิจัยไม่มีมาตรฐาน ใช้เครื่องมือการวิจัยขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีคุณลักษณะและข้อบ่งชี้ ดังนี้

 1. เป็นโครงการวิจัยที่ไม่เสร็จสมบูรณ์
 2. เป็นงานวิจัยที่มีความล้มเหลวในกระบวนการวิจัย ผลที่ได้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
 3. กระบวนการวิจัยและการเลือกใช้เครื่องมือขาดความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
 4. มีผลการวิจัย/องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่เก่าหรือข้อมูลล้าสมัย ซึ่งมีผลงานอื่นมีคำตอบที่ชัดเจนมาแทนที่แล้ว

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ภาพรวม

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพงานวิจัยที่มีอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ ตามประเด็นดังนี้

 • ปัจจุบัน ประเทศมีงานวิจัยที่ผ่านการคัดกรองแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ เสร็จสมบูรณ์ใช้ประโยชน์แล้ว และที่พร้อมใช้ประโยชน์ รวมถึงกลุ่มงานวิจัยที่เป็นต้นแบบ องค์ความรู้ และงานเก่าที่ไม่สมบูรณ์ จำนวนเท่าใด เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผลงานวิจัยทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล โดยแต่ละกลุ่มขอให้จำแนกเป็นจำนวนและสัดส่วนตามมิติการใช้ประโยชน์ (เช่น เชิงนโยบาย พาณิชย์ อุตสาหกรรมและชุมชน/สังคม/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 • ประเทศมีผลงานวิจัยใดบ้างที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล และตรงตามความต้องการในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศหรือพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ชุมชน ในวงกว้าง ในปัจจุบัน (ผลการวิจัยของประเทศในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง และสามารถผลักดันสู่การใช้ ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง)
 • ประเทศมีตัวอย่างงานวิจัยเด่นใดบ้าง ที่เกิดประโยชน์ในวงกว้างทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ และคุณค่าเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม อย่างไรบ้าง
 • ปัจจุบัน ประเทศมีองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมที่ทันสมัยด้านใดบ้าง

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลลัพธ์จากการคัดกรองใน 4 ประเด็นสำคัญ

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลลัพธ์จากการคัดกรองใน 4 ประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา ประเทศ พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางการนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในประเด็น ดังต่อไปนี้

 1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีการแพทย์
 2. พลังงาน
 3. สังคมสูงวัยและสังคมไทย
 4. สุขภาพ คุณภาพชีวิต

นำเสนอผลการคัดกรอง

นำเสนอผลการคัดกรอง และแสดงกระบวนการและกลไกในการนาส่งผลการคัดกรองงานวิจัย ทั้ง 5 กลุ่ม สู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้และหรือผู้รับผลงานวิจัยไปขยายผลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอผลการคัดกรองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลผลการคัดกรองงานวิจัยและสามารถนาเสนอในรูปแบบ visualization

ประสานการดำเนินงานร่วมกัน วช. – RUN – ทปอ.

ประสานการดำเนินงานร่วมกันกับ วช. หน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) และคณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งก่อนเริ่มโครงการคัดกรอง ระหว่างการคัดกรอง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งสารสนเทศที่ได้จากการคัดกรอง

ฐานข้อมูลในการคัดกรอง

ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่อยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ Thai National Research Repository (TNRR) ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 70,000 โครงการ ในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2551-2560) ซึ่งมี URL Link ที่สามารถ Link ไปยัง Full text/ abstract ที่เผยแพร่จากหน่วยงานต้นทางได้

ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ หรือ National Research Management System (NRMS) ซึ่งเป็นข้อมูลช่วง 10 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2551-2560) ที่มีรายละเอียดของโครงการวิจัยที่ ประกอบด้วย ชื่อโครงการภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ความสำคัญและที่มาปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ คำสาคัญ บทคัดย่อไทย/อังกฤษ งบประมาณการวิจัย ปีที่ได้รับทุน ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย สาขาวิชาการ ประเภทของโครงการ ระยะเวลาที่ทำการวิจัย แหล่งทุนวิจัย สถานภาพของโครงการ และชื่อหน่วยงานสังกัดของนักวิจัย

ข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) โดยเฉพาะในประเด็นที่ประมวลสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อทิศทางการนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศฯ

ข้อมูลงานวิจัยมุ่งเป้าจากหน่วยงานเครือข่ายบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยเฉพาะในประเด็นที่ประมวลสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อทิศทางการนำไปใช้ประโยชน์ในการ แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศฯ

แหล่งข้อมูล

ชนิดข้อมูลแหล่งข้อมูลเครือข่ายจำนวนรายการ
ฐานข้อมูล TNRRวช.158783
ฐานข้อมูล NRMSวช.71174
ข้อมูลการตีพิมพ์บทความวิจัยScopus.com153305
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์RUN2444
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์RUN5525
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพาทปอ.1199
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทปอ.1955
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นRUN1937
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลRUN4081
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่RUN2181
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ทปอ.327
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทปอ.844
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทปอ.445
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาทปอ.582
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณทปอ.483
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรทปอ.1310
ข้อมูลนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยRUN2723
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรRUN1391
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์RUN2085
ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทปอ.234

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ระบบฐานข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์รัฐบาลในเรื่องของข้อมูลระดับความพร้อมของงานวิจัยจาก ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 • ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นสาคัญ 4 ประเด็น ที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายสำคัญของ รัฐบาล ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
 • ได้ข้อเสนอแนะเชิงกระบวนการในการส่งต่อผลงานวิจัยที่มีความพร้อมแต่ละระดับสู่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์ และ/หรือผู้รับผลงานวิจัยไปขยายผลให้เกิดการใช้ประโยชน์
 • ได้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานวัตกรรมและกลไกในการผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจัย
 • ผู้ใช้จะเข้าถึงผลงานวิจัย และองค์ความรู้สะดวกขึ้นและใช้ง่ายขึ้น
 • ประเทศมีการใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของประเทศ/พื้นที่มากขึ้น