Skip to main content
รายชื่อผู้ร่วมงานวิจัยของ Kesrarat D.

บทบาทบทบาทผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานสังกัด#NRMS#Scopus#TNRR
AuthorAuthorDaengdej J.มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ010
AuthorAuthorPatanavijit V.มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ0180
AuthorAuthorPatanavijit V.010
AuthorAuthorPorntrakoon P.มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ020
AuthorAuthorPorntrakoon P.010