Skip to main content

ทุนวิจัย

Tag Cloud ของคำสำคัญในการรับทุนวิจัยทุกประเด็น ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนลาภ ลามศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ พิจารณาจากคำสำคัญในโครงการวิจัยจากฐานข้อมูล NRMS โดยถ่วงน้ำหนักจาก log(งบวิจัยที่ได้รับ)