Skip to main content

อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
(UREERAT SUKSAWATCHON)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Education
ปริญญาเอก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ติดต่อReports

ความเชี่ยวชาญ (tagcloud ของคำสำคัญในงานวิจัย)

เครือข่าย บุคลากรจำแนกตามสังกัดจากทุกฐานข้อมูล

งานวิจัยจำแนกตามประเด็นวิจัย

แหล่งข้อมูลอื่น