Skip to main content
รายชื่อผู้ร่วมงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์พยุง มีสัจ

บทบาทบทบาทผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานสังกัด#NRMS#Scopus#TNRR
อาจารย์ที่ปรึกษาAuthorรัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
อาจารย์ที่ปรึกษาAuthorอัศนัย จุลกิจวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorกาญจนา วิริยะพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorกาญจนาท แสงสิงห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorจิเรขา ไทยสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorจีรรัตน์ จิตรคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorจุฬารัตน์ วีรีรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorฉัตรชัย ชัยศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorชนันญา ชัยฤกษ์วิไลกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorฐิติพรรณ สวนกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorณัฏฐกานต์ ก้อนฉิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorณัฏฐา ห่อประทุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorธีรเดช กิตติวัฒโนคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorปานทิพย์ ลิมโพธิ์ทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorปารัช ผากิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorพนิดา ยืนยงสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorพรรณทิพา นิกาญจน์กูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorพฤฒิพงศ์ พัวศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorมนัญวรัตถ์ อุนนะนันทน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorรพีภรณ์ สามเตี้ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorวรรณา ศรีจันทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorวิชชุกร สุวรรณสังข์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorวิศาล นวกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorวีรนุช นิ่มเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorสมพิศ โยมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorสมหมาย ขันทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorสวนัฐ แก้วคำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorสาวิตรี ทองประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorสิริลักษณ์ จุณณทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorสุวรรณ บุญวิจิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorสุวิมล จุงจิตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorเปรมศิริ สุทธิภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorเมตตา โกศินานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorไก้รุ่ง พ่อกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์Authorไพฑูรย์ แย้มเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorชยาภรณ์ บัลลังก์รัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorตรีพล สักกะวนิชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorธัญญรัตน์ น้อมพลกรังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorนฤทธิ์ รังษิมาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorภิสิทธิ์ศักดิ์ เกื้อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorวงกต ศรีอุไรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorวชิราภรณ์ พลภาณุมาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorสมปรารถนา ศรีรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorสุณี บุญเทวีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์Authorเอกรัฐ ปัญญาเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จรัญ แสนราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์Authorต้อง ศรีคชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์Authorนิเวศ จิระวิชิตชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์Authorปฐมาภรณ์ เถาว์พันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ปริญญา สงวนสัตย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์Authorปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์Authorวาทินี นุ้ยเพียรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์Authorสุขแสง คูกนกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์Authorอดิศักดิ์ แสงส่องฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000
AuthorAuthorAmmaruekarat P.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorBuathong W.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorBuathong W.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี010
AuthorAuthorChirawichitchai N.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี010
AuthorAuthorClayton G.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorDelen D.Oklahoma State University010
AuthorAuthorHalang W.010
AuthorAuthorHaruechaiyasak C.030
AuthorAuthorHengpraphrom K.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorHieu D.V.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorInyaem U.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ030
AuthorAuthorKadmateekarun P.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorKasap N.Sabanci University010
AuthorAuthorKomkha M.010
AuthorAuthorKularbphettong K.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา020
AuthorAuthorLi J.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorLi Z.010
AuthorAuthorLong N.C.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ030
AuthorAuthorLong N.C.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี020
AuthorAuthorMahmud M.S.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorNuanmeesri S.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา010
AuthorAuthorPrathombutr P.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ020
AuthorAuthorPrathombutr P.010
AuthorAuthorRaphiphan P.Monash University030
AuthorAuthorRasel R.I.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorSa-Nguansat P.มหาวิทยาลัยรังสิต010
AuthorAuthorSaengsiri P.030
AuthorAuthorSrikhacha T.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorThammasiri D.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ030
AuthorAuthorThanh H.T.P.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorTran D.University of Canberra020
AuthorAuthorUnger H.080
AuthorAuthorVan Hieu D.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ030
AuthorAuthorVan Hieu D.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี010
AuthorAuthorWichian S.N.030
AuthorAuthorWlchian S.N.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorYen G.G.Oklahoma State University020
AuthorAuthorZaslavsky A.Monash University020
AuthorAuthorZaslavsky A.Lulea University of Technology010
AuthorAuthorนวพร วิสิฐพงศ์พันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorผุสดี บุญรอดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorพงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ030
AuthorAuthorวาทินี นุ้ยเพียรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorศิรปัฐช์ บุญครองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorสุชา สมานชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorสุนันฑา สดสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ050
AuthorAuthorเสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัตมหาวิทยาลัยศิลปากร010