Skip to main content

อุทัยวรรณ กาญจนกามล
(Uthaiwan Kanchanakamol)

อาจารย์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยารายการประวัตินี้เป็นข้อมูลทางการได้ความอนุเคราะห์มาจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/อุทัยวรรณ_กาญจนกามล


Permalink : https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/อุทัยวรรณ_กาญจนกามล


ผลงานวิจัย

Tag Cloud ของคำสำคัญในการผลิตบทความวิจัย ใน Scopus (2 บทความ) และ TNRR (1 บทความ) พิจารณาจากคำสำคัญในบทความวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus โดยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนบทความ


แหล่งข้อมูลอื่น

ฐานข้อมูลวิชาการอื่นที่แสดงผลงานวิจัยของ อาจารย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล


ผลงานวิจัยจำแนกตามฐานข้อมูล

รายการเฉพาะโครงการที่มีระดับความพร้อมใช้ "ใช้แล้ว" "พร้อมใช้" และ "ต้นแบบ" ในระหว่างปี 2551-2560

รายการโครงการทั้งหมด (โดยไม่จำแนกระดับความพร้อมใช้ และไม่จำกัดระยะเวลา)


จำนวนโครงการ จำแนกตาม taxonomy, national strategies, technology readiness และโครงการ ในฐานข้อมูล scopus: 2 โครงการ

การจำแนกการไหลตามจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้อง เฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในระดับ ใช้แล้ว-พร้อมใช้-ต้นแบบ (แสดงเฉพาะรายการที่มีจำนวนโครงการอยู่ระหว่าง 0.02 และ 4 โครงการ)

ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


ไม่พบโครงการในฐานข้อมูล

ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


ไม่พบโครงการในฐานข้อมูล

เครือข่ายนักวิจัย


ความสัมพันธ์กับ อาจารย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล ในการทำงานกับเครือข่าย

[วงกลม - นักวิจัยเครือข่าย ; สามเหลี่ยม - บทความใน scopus ; กากบาทสีเทา = โครงการในฐาน TNRR และ NRMS ; กากบาทสีแดง - หน่วยงานภายนอก ]

บทบาทบทบาทผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานสังกัด#NRMS#Scopus#TNRR
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยDavies GN.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่001
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยKongmalai A.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่001
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยLertpoonvilaikul W.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่001
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยNavia JM.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่001
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยPattanaporn K.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่001
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยUmpriwan R.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่001
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยพัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่002
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยสุวรรณี ตวงรัตนพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่001
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยเฉลิมพงษ์ ชิตไทสงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่001
AuthorAuthorChat-Uthai T.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่010
AuthorAuthorDavies G.N.University of Queensland010
AuthorAuthorLertpoonvilaikul W.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่010
AuthorAuthorNavia J.M.UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM010
AuthorAuthorPattanaporn K.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่010
AuthorAuthorSholitkul W.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่010
AuthorAuthorUmpriwan R.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่010
AuthorAuthorนิตยา โชติกเสถียรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่010
AuthorAuthorพัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่010
AuthorAuthorสุวรรณี ตวงรัตนพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่030
AuthorAuthorเฉลิมพงษ์ ชิตไทสงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่010