Skip to main content

โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์
(Sophapun Ekarattanawong)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Education
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก : Kyorin University

รายการประวัตินี้เป็นข้อมูลทางการได้ความอนุเคราะห์มาจาก ผ่านทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/โสภาพรรณ_เอกรัตนวงศ์


Permalink : https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/โสภาพรรณ_เอกรัตนวงศ์


ผลงานวิจัย

Tag Cloud ของคำสำคัญในการผลิตบทความวิจัย ใน Scopus (3 บทความ) พิจารณาจากคำสำคัญในบทความวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus โดยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนบทความ


แหล่งข้อมูลอื่น

ฐานข้อมูลวิชาการอื่นที่แสดงผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์


ผลงานวิจัยจำแนกตามฐานข้อมูล

รายการเฉพาะโครงการที่มีระดับความพร้อมใช้ "ใช้แล้ว" "พร้อมใช้" และ "ต้นแบบ" ในระหว่างปี 2551-2560

รายการโครงการทั้งหมด (โดยไม่จำแนกระดับความพร้อมใช้ และไม่จำกัดระยะเวลา)


จำนวนโครงการ จำแนกตาม taxonomy, national strategies, technology readiness และโครงการ ในฐานข้อมูล scopus: 3 โครงการ

การจำแนกการไหลตามจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้อง เฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในระดับ ใช้แล้ว-พร้อมใช้-ต้นแบบ (แสดงเฉพาะรายการที่มีจำนวนโครงการอยู่ระหว่าง 0.03 และ 6 โครงการ)

ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


ไม่พบโครงการในฐานข้อมูล

ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


ไม่พบโครงการในฐานข้อมูล

เครือข่ายนักวิจัย


ความสัมพันธ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์ ในการทำงานกับเครือข่าย

[วงกลม - นักวิจัยเครือข่าย ; สามเหลี่ยม - บทความใน scopus ; กากบาทสีเทา = โครงการในฐาน TNRR และ NRMS ; กากบาทสีแดง - หน่วยงานภายนอก ]

บทบาทบทบาทผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานสังกัด#NRMS#Scopus#TNRR
AuthorAuthorVutyavanich T.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่020
AuthorAuthorจรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์010
AuthorAuthorชำนาญ แท่นประเสริฐกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์020
AuthorAuthorนุชนาฏ เสือเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์010
AuthorAuthorปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์010
AuthorAuthorพลสิทธิ์ ชะมดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์010
AuthorAuthorภัทรวิน ภัทรนิธิมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์010
AuthorAuthorสกล มนูสุขมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์010
AuthorAuthorอมรณัฏฐ์ ทับเปียมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์010
AuthorAuthorโอภาส เศรษฐบุตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่020