Skip to main content

ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล

https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/ภัทธิรา_ยิ่งเลิศรัตนะกุล


Permalink : https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/ภัทธิรา_ยิ่งเลิศรัตนะกุล


ทุนวิจัย

Tag Cloud ของคำสำคัญในการรับทุนวิจัย พิจารณาจากคำสำคัญในโครงการวิจัยจากฐานข้อมูล NRMS ที่ ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล ทำหน้าที่เป็น ห้วหน้าโครงการ หรือ ผู้อำนวยการโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักจาก log(งบวิจัยที่ได้รับ)

Tag Cloud ของคำสำคัญในการรับทุนวิจัย พิจารณาจากคำสำคัญในโครงการวิจัยจากฐานข้อมูล NRMS ที่ ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล ทำหน้าที่เป็น ผู้ร่วมโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักจาก log(งบวิจัยที่ได้รับ)

ทั้งนี้ ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล ได้รับทุนวิจัยจำแนกตามบทบาท ดังนี้

ผู้ร่วมวิจัย: ไม่เปิดเผย บาท


แหล่งข้อมูลอื่น

ฐานข้อมูลวิชาการอื่นที่แสดงผลงานวิจัยของ ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล


ผลงานวิจัยจำแนกตามฐานข้อมูล

รายการเฉพาะโครงการที่มีระดับความพร้อมใช้ "ใช้แล้ว" "พร้อมใช้" และ "ต้นแบบ" ในระหว่างปี 2551-2560

รายการโครงการทั้งหมด (โดยไม่จำแนกระดับความพร้อมใช้ และไม่จำกัดระยะเวลา)


จำนวนโครงการ จำแนกตาม taxonomy, national strategies, technology readiness และโครงการ ในฐานข้อมูล nrms: 1 โครงการ

การจำแนกการไหลตามจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้อง เฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในระดับ ใช้แล้ว-พร้อมใช้-ต้นแบบ (แสดงเฉพาะรายการที่มีจำนวนโครงการอยู่ระหว่าง 0.01 และ 2 โครงการ)


งบประมาณจำแนกตาม taxonomy, national strategies, technology readiness ในฐานข้อมูล nrms: 0.25 ล้านบาท

การจำแนกการไหลตามจำนวนโครงการ เฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในระดับ ใช้แล้ว-พร้อมใช้-ต้นแบบ (แสดงเฉพาะรายการที่มีงบประมาณอยู่ระหว่าง 0.00 และ 0.50 ล้านบาท)

ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy ซึ่งมีรายละเอียดตามคำนิยามและ (ร่าง) แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยแสดงเฉพาะโครงการที่มีระดับความพร้อมใช้เป็น 'ใช้แล้ว' 'พร้อมใช้' และ 'ต้นแบบ'

อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีการแพทย์

อาหาร-เกษตร-ชีวภาพ-การแพทย์

อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีการแพทย์ [1 รายการ]

สังคมสูงวัยและสังคมไทย

สังคมสูงวัยและสังคมไทย

สังคมสูงวัยและสังคมไทย [1 รายการ]

ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy

เทคโนโลยีการเกษตร

เกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร [1 รายการ]

นวัตกรรมด้านอาหาร

อาหาร

นวัตกรรมด้านอาหาร [1 รายการ]

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ [1 รายการ]

เทคโนโลยีทางการแพทย์

การแพทย์

เทคโนโลยีทางการแพทย์ [1 รายการ]

สังคมศาสตร์

สังคม

สังคมศาสตร์ [1 รายการ]

เครือข่ายนักวิจัย


ความสัมพันธ์กับ ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล ในการทำงานกับเครือข่าย

[วงกลม - นักวิจัยเครือข่าย ; สามเหลี่ยม - บทความใน scopus ; กากบาทสีเทา = โครงการในฐาน TNRR และ NRMS ; กากบาทสีแดง - หน่วยงานภายนอก ]

บทบาทบทบาทผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานสังกัด#NRMS#Scopus#TNRR
ผู้ร่วมวิจัยหัวหน้าโครงการประพันธ์ ปิ่นศิโรดมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง100