Skip to main content

ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล
(TANAPAT ANUSAS-AMORNKUL)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Education
ปริญญาเอก : University Of Pittsburgh

รายการประวัตินี้เป็นข้อมูลทางการได้ความอนุเคราะห์มาจาก ผ่านทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/ธนภัทร์_อนุศาสน์อมรกุล


Permalink : https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/ธนภัทร์_อนุศาสน์อมรกุล


ผลงานวิจัย

Tag Cloud ของคำสำคัญในการผลิตบทความวิจัย ใน Scopus (6 บทความ) พิจารณาจากคำสำคัญในบทความวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus โดยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนบทความ


แหล่งข้อมูลอื่น

ฐานข้อมูลวิชาการอื่นที่แสดงผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล


ผลงานวิจัยจำแนกตามฐานข้อมูล

รายการเฉพาะโครงการที่มีระดับความพร้อมใช้ "ใช้แล้ว" "พร้อมใช้" และ "ต้นแบบ" ในระหว่างปี 2551-2560

รายการโครงการทั้งหมด (โดยไม่จำแนกระดับความพร้อมใช้ และไม่จำกัดระยะเวลา)


จำนวนโครงการ จำแนกตาม taxonomy, national strategies, technology readiness และโครงการ ในฐานข้อมูล scopus: 6 โครงการ

การจำแนกการไหลตามจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้อง เฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในระดับ ใช้แล้ว-พร้อมใช้-ต้นแบบ (แสดงเฉพาะรายการที่มีจำนวนโครงการอยู่ระหว่าง 0.06 และ 12 โครงการ)

ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


ไม่พบโครงการในฐานข้อมูล

ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


ไม่พบโครงการในฐานข้อมูล

เครือข่ายนักวิจัย


ความสัมพันธ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล ในการทำงานกับเครือข่าย

[วงกลม - นักวิจัยเครือข่าย ; สามเหลี่ยม - บทความใน scopus ; กากบาทสีเทา = โครงการในฐาน TNRR และ NRMS ; กากบาทสีแดง - หน่วยงานภายนอก ]

บทบาทบทบาทผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานสังกัด#NRMS#Scopus#TNRR
AuthorAuthorSilawong C.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorThounhom S.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010
AuthorAuthorWangsuk K.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ020
AuthorAuthorยนต์ชนก เขาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ010